Vedtægter

Striben Randers

 

 

 • 1 Navn

Organisationens navn er Striben Randers og den hører hjemme i Randers Kommune.

 

 • 2 Formål

Organisationens formål er på lovlig vis at afholde lovlig race 5 gange årligt, samt at afholde træf 5 gange årligt. Træf og race er offentlig tilgængelige.

Formålet med at lave denne forening er en sammenslutning af grupperingen af bilklubber i Randers kommune.

 

 • 3 Medlemmer

Som forening optages en hver person, der støtter op om foreningen Striben Randers’ formål.

For at kunne optage medlemskab skal man være fyldt 18 år. Som medlem forpligter man sig til at overholde foreningens vedtægter og regler.

Medlemskabet er delt op i to kategorier.

Kategori 1 medlem: Personer som er bosat i Randers kommune. Har mulighed for medindflydelse i foreningens arbejde via forslag , som tages op på bestyrelsesmøde,  hvor personen bliver inviteret med.

Kategori 2 medlem: personer som ikke værende bosat i Randers kommune. Har samme fordele som alle medlemmer, dog ingen medindflydelse på foreningens arbejde. 

 

 • 4 Indmeldelse

Indmeldelsen skal ske via. Email til Stribenranders2015@gmail.com

 

 • 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Stribenranders2015@gmail.com med 1 måneds varsel, med udgang af kontingent året (31/12)

 

 • 6 kontingent

Medlemskab koster 200 kr. årligt, dette kan blive reguleret for hvert år af bestyrelsen med forudgående varsel. Medlemskabsåret går fra 1.januar til 31.december.

Medlemmerne skal selv sørge for at have indbetalt det årlige kontingent inden kontingent-årets begyndelse. Det vil sige inden 1. januar. (Dog ikke på selve indmeldelsesåret.)

 

 • 7 Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidig eller permanent, såfremt vedkommende skader foreningen, eller ikke overholder regelsættet pr. event der bliver afholdt af foreningen Striben Randers.

Eller såfremt at medlemmet ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Dette fastsættes ved det næstkommende bestyrelsesmøde.

 

 • 8 kapital

Organisationen har ved sin stiftelse ingen formue. Den til driften nødvendige kapital søges tilvejebragt ved kommunale tilskud, entreindtægter, frivillige bidrag m.m.

 

 • 9 Foreningens bestyrelse

Organisationen ledes af bestyrelsen, der er organisationen øverste myndighed.

Bestyrelsen består af 5 personer, fra det tidligere Randers Racing og tidligere Team Tung. (Formand og Næstformand.)

De udpegede bestyrelses medlemmer, skal således også være bosat i Randers kommune

 • 1 person udpeges af Randers Racing
 • 1 person udpeges af Randers Racing
 • 1 person udpeges af Team Tung
 • 1 person udpeges af Team Tung
 • 1 person udpeges af begge klubber, denne person må ikke have en post i Randers Racing eller Team Tung.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem i udpegningsperioden forlader bestyrelsesarbejdet, udpeger den pågældende valggruppe et nyt medlem for den resterende funktionsperiode.

Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden (dvs. bestemmer formandspost, kasserer mv.)

Bestyrelsen er ansvarlig for at events arrangeret af denne organisation lever op til aftaler lavet med Randers Kommune og Østjyllands Politi. Misligholdes disse aftaler kan tilskud og tilladelser bortfalde.

 

 • 10 Tegningsret

Foreningen tegnes samtidigt af formanden og kasseren.  Dette er også dem,  der kan administrer foreningens kontoer,  men samtlige medlemmer af bestyrelsen kan forlange udskrifter af konti når dette ønskes,  ellers vil de blive fremvist til hvert bestyrelses møde .

 

 • 11 Regnskab

Organisationens regnskab laves af Revisoren og det godkendes og underskrives af formand og kasserer og fremvises til bestyrelsen..

Organisationens regnskab indsendes efter hver event til miljø og teknik, Randers Kommune.

Med regnskab sendes anmodning om udbetaling af tilskud.

 

 • 12 Vedtægtsændring

Vedtægten kan kun ændres, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

 

 • 13 Opløsning

Organisationens kan kun opløses ved stemmeflertal i bestyrelse. Opløses foreningen skal den eventuelle formue anvendes til et sidste træf. Evt. ekstra overskud vil blive fordelt efter en afgørelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, med evt. repræsentanter fra Randers kommune.